بجای اینکه زمان کاری خود را صرف ارتباط با مشتریان بدهکار خود کنید کافی است مشتریان بدهکار خود را علاوه بر گروه اصلی به گروه "بدهکاران"نیز تخصیص دهید تا هر هفته بصورت خودکار ایمیلی مبنی بر تسویه حساب بدهیشان برای آنها ارسال شود.
این فقط جزئی از امکانات ترکیبی "نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان روش" می باشد.