ثبت کلیه مشخصات مشتریان، کاربران و ... سازمان با هدف جذب مشتریان ، برقراری ارتباط بهتر با آنها ، ثبت اطلاعات مورد نظر دراین بخش انجام می گردد .


امکانات ویژه ای برای مشتریان مانند ثبت اطلاعات و همچنین ایجاد ارتباط از طرق مختلف ( ارسال ایمیل یا پیامک مناسبتی یا تاریخ خاص ) ، به منظور حفظ تداوم ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر در نظر گرفته شده است  :


- جستجوی پیشرفته و در عین حال ساده و کاربردی به منظور مدیریت مشتریان و دسترسی به اطلاعات ایشان جهت بررسی اطلاعات و انجام اقدامات لازم ، میسر می باشد .


- تعریف مشخصه جدید برای یک شخص یا یک گروه به منظور ثبت اطلاعات مورد نظر سازمان از اطلاعات مشتریان ،  در جهت هدفمند سازی جذب و یا برقرای ارتباط و کنترل روابط را امکان پذیر خواهد ساخت .


- تعریف گروه های درختی برای مشتریان به صورت دلخواه و مطابق با نیاز های سازمان ، که امکانات مختلفی به منظور طبقه بندی مشتریان در دسته های مختلف محصولات سازمان ، شهر / کشور ها و ... را فراهم می نماید . طبقه بندی و گروه بندی مشتریان به گزارش گیری روند جذب مشتریان محصولات مختلف و یا شهر های مختلف و ... در جهت بهبود کیفیت سازمان تاثیر به سزایی خواهد داشت . 


- انتساب یک یا چند گروه به هر مشتری در جهت پیشبرد اهداف سازمان امکان پذیر می باشد . چنانچه سازمان محصولات متعدد و یا خدمات مختلفی داشته باشد ، قادر خواهد بود هر مشتری را در گروه های مورد نیاز اضافه نماید ، که این موضوع ثبت دقیق  اطلاعات از مشتری را فراهم آورده و برای کاربر بررسی اطلاعات کافی جهت ارائه ی خدمات به مشتری را امکان پذیر خواهد ساخت .


- در صورت تعریف قالب یا قالب ها برای یک گروه از مشتری با اختصاص گروه جدید به مشتری ، سیستم توانایی ارسال کلیه قالب های تعریف شده برای آن گروه به کلیه ایمیل های مشتری را دارا می باشد.


- امکان ارسال ایمیل و پیامک (تبلیغاتی،مناسبتی، عادی و ...) حتی در یک تاریخ خاص در نرم افزار روش وجود دارد . همچنین می توان برای گروه های ایجاد شده در سیستم ، ارسال ایمیل و پیامک را تنظیم نمود .


- امکان ثبت اطلاعات برای مشتری در سایر فرم ها و نمایش آن در قسمت مشتریان ، که به ما این قابلیت را می دهد تا مشتریان را در کل سیستم مانیتور نماییم . همچنین فعالیت ها واطلاعات ثبت شده برای مشتری را مشاهده و پیگیری نموده و در مواقعی که مورد نیازاست از این اطلاعات استفاده نماییم .


- هرکاربرامکان تعیین مشخصات مورد نیاز خود در لیست نمایشی اطلاعات مشتریان ،  برای هر مشتری یا گروه مشتری را دارا می باشد که این قابلیت باعث می شودهر کاربر لیستی از اطلاعات و مشخصات مطابق با نیاز خود را دارا باشد.


-  امکان ایجاد دسترسی های متفاوت برای مشاهده ی اطلاعات مشتریان برای کاربران متفاوت در سیستم در وجود داشته و می توان برای هر کاربردسترسی به بخشی از اطلاعات هرمشتری را تعریف نمود . 
- هر کاربر می تواند طراحی مشخصات مشتریان را مطابق با سلیقه و نیاز خود تغییر دهد .


- برای هر مشتری می توان، ضمایم مخصوص به وی (هر نوع فایل اطلاعاتی ) و به تعداد نامحدود تعریف نمود ، که در این حالت امکان ارسال فایل از طریق ایمیل و یا کارتابل امکان پذیر گردیده و دیگر نیاز به باز کردن ایمیل دیگر و ارسال ضمایم ، نمی باشد . بنابراین کاربر به سادگی قابلیت ارسال ضمایم مورد نظر برای افراد را خواهد داشت .


- امکان import اطلاعات در اطلاعات مشتریان ازفایل متنی یا اکسل موجود است. بنابراین ، دیگر نیازی به وارد کردن دستی اطلاعات از طریق کاربر نبوده ، و در صورتی که اطلاعات در فایل های متنی و یا اکسل موجود باشد ، می توان اطلاعات آنها را داخل نرم افزار بارگذاری نمود .


- امکان تهیه نمودارهای متنوع به منظور بررسی روند جذب مشتریان جهت برنامه ریزی برای آینده در جهت پیشبرد اهداف سازمان ، در نرم افزار در نظر گرفته شده است .