سیستم قابلیت ارسال و دریافت پست الکترونیکی و همچنین سیستم زمانبندی ایمیل (این امکان جهت ارسال ایمیلهای هدفمند در زمانهای مشخص شده برای مشتریان فراهم گردیده است) را دارا می باشد .

بازاریابی ایمیلی مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتریان

  قابل استفاده در وب سایت


  مجتمع با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان


  پیگیری اتوماتیک!


 طرحهای جذاب برای ایمیل


 تعریف کمپین های تبلیغاتی هدفمند   - این سیستم قابلیت ایجاد ایمیل بصورت متن ساده  یا html و ارسال آن را دارا می باشد.
   - امکان ارسال ایمیل برای یک فرد، یک لیست از افراد، یک گروه از کاربران یا یک گروه از مشتریان .
   - امکان تعریف فرستنده های متعدد برای ایمیل در سیستم و نسبت دادن هر فرستنده به یک کاربر خاص تا امکان ارسال ایمیل به هر کاربراز طریق فرستنده شخصی فراهم گردد .
   - قابلیت تعریف و استفاده قالب های متنوع به صورت متن یا html .
   - امکان تعریف امضا به صورت متن یا html و تعیین نمودن یک امضا  به صورت پیش فرض .
   - استفاده از ویرایشگر پیشرفته برای ایجاد متن ایمیل .
   - ایجاد گزارشات متنوع بر اساس وضعیت ، موضوع ، فرستنده ، متن گیرنده و تاریخ .
   - امکان حذف گروهی ایمیل

دریافت ایمیل
   - سیستم قابلیت دریافت ایمیل از خارج و امکان گزارش گیری بر روی آنها بر اساس پارامترهای ایمیل را دارا می باشد.
   -  امکان مشاهده ی وضعیت ایمیل ها ، و همچنین امکان ایجاد گیرنده ایمیل ( به منظور دریافت ایمیل ها از دیگر ایمیل آدرس های کاربر در کارتابل ) و فرستنده ایمیل در نظر گرفته شده است .
زمانبندی ایمیل
   - می توان برای قالب های تعریف شده ، زمانبندی خاص ایجاد کرد . که بر اساس آن زمانبندی و بصورت اتومات سیستم ایمیل ها را برای افراد مورد نظر ارسال می کند .
- این زمانبندی می تواند برای یک گروه خاص از کاربران یا مشتریان و یا سایرگروه های سیستم می باشد .
- زمانبندی می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ، سالانه ، تاریخ خاص ، تاریخ تولد ویا حتی چند روز قبل یا بعد از یک تاریخ خاص که در یک فرم خاص تعیین گردیده است ، معین گردد . بدین ترتیب می توان سیستم ارسال ایمیل را به صورت اتومات برنامه ریزی نمود :
- امکان تعریف تاریخ اعتبار برای زمانبندی
- در کلیه موارد می توان به جای یک فرستنده ، یک گروه ازفرستندگان را برای ارسال مشخص نمود ( این کار برای جلوگیری از Spam شدن ایمیل ها ، در هنگام ارسال به تعداد خیلی زیاد صورت می گیرد ).

بازاریابی ایمیلی مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتریان

    *      قابل استفاده در وب سایت
    *      مجتمع با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
    *      پیگیری اتوماتیک!
    *      طرحهای جذاب برای ایمیل
    *      تعریف کمپین های تبلیغاتی هدفمند